👋 สำนักงาน Wisdom Media

สำนักงาน Wisdom Media คือ หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่พร้อมผลิต และพัฒนาทางด้านการผลิตสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์และเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกด้าน โดยมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันดังนี้

ฝ่ายสร้างสรรค์และปฏิบัติการ

มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการสร้างการรับรู้ และการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากสร้างการรับรู้แล้ว ยังสอดแทรกความรู้ลงไปในงาน video presentation เพื่อทำให้ video presentation ไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นสื่อในลักษณะ edutainment ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ

มีหน้าที่ในการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตฯ จัดหา วัสดุและอุปกรณ์ อีกทั้งควบคุม ดูแลการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตำรา รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และมีการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหนังสือ เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

* ปรัชญา (Philosophy)

สร้างสรรค์ผลงาน ที่อยู่บนพื้นฐานของคำว่าบริการด้วยหัวใจ

* ปณิธาน (Pledge)

ต้องการผลิตงานหรือการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการให้ได้ดีที่สุด

* วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงาน Wisdom Media เป็นหน่วยงานที่ต้องการเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ เชื่อใจให้เราเป็นที่ปรึกษา และเป็นองค์กรที่สามารถสนับสนุนงานด้านสื่อต่างๆอย่างครบวงจร

* พันธกิจ (Mission)

พันธกิจของสำนักงาน Wisdom Media มีดังนี้

 1. สำนักงาน Wisdom Media คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่ออย่างครบวงจร (Multimedia Service Center)
 2. การทำงานของสำนักงาน Wisdom Media คือ การบริการด้วยหัวใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind to Service Excellence) โดยยึดหลักการในการทำงาน 5 ด้าน คือ
  • คุณภาพ (Quality)
  • การเอาใจใส่ (Service Mind)
  • ตรงต่อเวลา (On time)
  • ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Growth Mindset)
  • การทำงานเป็นทีม (Team Work) 
* วัตถุประสงค์ (Objectives)
 1. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากผู้ใช้บริการ
 2. เพื่อสร้างสรรค์งานให้ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด
 3. เพื่อสนับสนุนงานด้านสื่ออย่างครบวงจรให้กับทางมหาวิทยาลัย
* ติดต่อ : Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (สำนักงาน Wisdom Media) อาคารจอดรถ (ตึก 10 ชั้น 8B)
52/347 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2200 ต่อ 5224 , 5225
E-mail : wisdommedia@rsu.ac.th

* รายละเอียดเพิ่มเติม

Website : wisdom.rsu.ac.th
instagram : instagram.com/rsu_wisdom
twitter : twitter.com/WisdomMediaRSU
youtube : www.youtube.com/channel/UClOiHk5tdQtb9o4fs1-hlRg/
facebook : www.facebook.com/RSUWisdomMedia

To top