👋 สำนักงาน Wisdom Media

หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานที่พร้อมผลิต และพัฒนาทางด้านการผลิตสื่อ และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ในด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์และเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกด้าน โดยมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่ายด้วยกันดังนี้

ฝ่ายสร้างสรรค์และปฏิบัติการ

มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นการสร้างการรับรู้ และการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวิทยาลัย คณะ สถาบัน และสาขาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากสร้างการรับรู้แล้ว ยังสอดแทรกความรู้ลงไปในงาน video presentation เพื่อทำให้ video presentation ไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นสื่อในลักษณะ edutainment ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ

หน้าที่ในการบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตฯ จัดหา วัสดุและอุปกรณ์ อีกทั้งควบคุม ดูแลการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ตำรา รวมทั้งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก และมีการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหนังสือ เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

* ปรัชญา (Philosophy)

สื่อสรรค์สร้าง อย่างสร้างสรรค์

* ปณิธาน (Pledge)

ต้องการเป็นหน่วยงานที่มีทั้งคุณภาพ และนวัตกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้ของเยาวชนไทย

* วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงาน Wisdom Media เป็นหน่วยงานที่พร้อมในการสร้างสื่อที่นำความรู้ และนวัตกรรม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษา และนักวิชาการ ออกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชน และประเทศชาติ

* พันธกิจ (Mission)

พันธกิจของสำนักงาน Wisdom Media มีดังนี้

  1. ผลิตสื่อที่ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ออกสู่สังคม
  2. สนับสนุนด้านอุปกรณ์ในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ
* วัตถุประสงค์ (Objectives)
  1. เพื่อสนับสนุนงานของทางมหาวิทยาลัยในด้านงานบริการวิชาการ
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางด้านวิชาการ และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัด
* ติดต่อ : Wisdom Media มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต (สำนักงาน Wisdom Media) อาคารจอดรถ (ตึก 10 ชั้น 8B)
52/347 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-997-2200 ต่อ 5224
E-mail : wisdommedia@rsu.ac.th

To top