ม.รังสิต เปิดหลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ (Gerontology)

หลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ (Gerontology) หลักสูตรใหม่ของคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา

ออกแบบมาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมเป็น

“นักจัดการสุขภาวะและดูแลผู้สูงอายุ”

ครอบคลุมทุกมิติ (Physical – Mental – Social – Cognitive)

มีความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ โดยผสมผสานศาสตร์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ และวิทยาศาสตรสุขภาพ มีทักษะสามารถปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ออกแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่สอดคล้องกับมิติทางสังคมพหุวัฒนธรรมและสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มีจิตบริการและหัวใจความเป็นมนุษย์ เข้าใจและสามารถปรับตัวตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

ในภาวะหลังโควิด 19 ประเทศไทยจะโดดเด่นด้าน Medical Hub เพิ่มขึ้นจากพื้นฐานระบบสุขภาพ จิตบริการด้วยวัฒนธรรมไทยที่ผสมผส่นกับฝีมือการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์

Suntara Elder Wellness Resort by RSU

เป็น New Normal ของโรงแรมที่ออกแบบเพื่อรองรับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยและผู้สูงอายุจากทั่วโลก พร้อมรับนักจัดการสุขภาวะและดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม ม.รังสิต
ทุกช่องทางได้ที่นี่…
Website : https://www2.rsu.ac.th
facebook : https://m.facebook.com/rangsituniversity
Instagram : https://instagram.com/rangsitu
Twitter : https://twitter.com/rangsitu
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJLGmtVA
Line : https://lin.ee/oJkHKyC
Youtube : https://youtube.com/c/RangsitUniversity

Wisdom Media
Youtube : https://www.youtube.com/c/PLAYDOGO
FB : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top