พาทัวร์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2542 เป็นคณะลำดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีคนแรกของคณะเศรษฐศาสตร์คือ ดร.โฆษะ อารียา อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษ (International Program) ขึ้นมาก่อนและเริ่มแรกเปิดสอนในโครงการนานาชาติ ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้จัดทำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตภาษาไทย และได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ในปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ภาษาไทยจน ถึงปัจจุบัน คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ และคณะได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย

***************************************

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมทางการศึกษาได้ที่ Website
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www2.rsu.ac.th

facebook
มหาวิทยาลัยรังสิต : https://www.facebook.com/rangsituniversity
Wisdom Media : https://www.facebook.com/RSUWisdomMedia

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
To top